โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตด้านจิตใจอย่างมีคุณธรรม นักเรียนจะได้รับ การเตรียมตัว สู่โลกาภิวัฒน์ และพร้อมสู่การแข่งขันระดับประเทศ โดยเลือกศึกษา หลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษเป็น 3 ระดับ
- หลักสูตร English Program (EP)
- หลักสูตร Intensive English Program (IEP)
- หลักสูตร (Standard Program)
 
 
หลักสูตรสองภาษา เปิดสอนชั้น Grade 1 – Grade 6 (อายุ 6-12 ปี) เน้นการเรียนทุกกลุ่มวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนรู้ประมาณ 40 – 60 % ของเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิชา Mathematics, Science, Social Studies, Health and English ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ภายใต้การควบคุมคุณภาพใกล้ชิด มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาติ
นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีพัฒนาการเด่นชัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด และกระบวนการคิด โดยโรงเรียนยังเน้นการอบรมคุณลักษณ์แบบไทยให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกด้วย นักเรียนจะสามารถศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง ทั้ง International School / English Program ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน หลักสูตร Mini EP หรือ IEP และหลักสูตรสามัญอื่นได้
 
หลักสูตรนี้เสริมโอกาสในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาในสัดส่วน 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ส่วนอีก 80 % เป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเป็นภาษาไทยอย่างเข้มข้น เช่นเดียวกับหลักสูตรสามัญ
นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมในภาครัฐและเอกชนได้ ทั้งหลักสูตร English Program, Mini English Program และหลักสูตรสามัญ
 
หลักสูตรดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงมานานของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ก่อนขยายสู่หลักสูตรอื่น เน้นความเข้มด้านวิชาการตามแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนยังจะได้เสริมภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาทุกสัปดาห์ เพื่อให้คุ้นเคยและสามารถสื่อสารได้
นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนได้อย่างดี 
 

วันรับสมัคร จำหน่ายใบสมัครเดือนตุลาคม – มกราคม ของทุกปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น อ. 3 จากโรงเรียนอนุบาลต่างๆ
ชั้น ป. 2 – ป. 6 เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด เพื่อเติมเข้าชั้นเรียนเฉพาะที่มีที่ว่าง

**โปรดติดต่อสอบถามแผนกธุรการของโรงเรียนเพิ่มเติม**

  เอกสารประกอบการสมัคร
1. สูติบัตรตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป, รูปถ่ายบิดา, มารดา หรือผู้ปกครอง คนละ 2 รูป
4. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ใบ ปพ. 6, ปพ. 7, ปพ. 8, ปพ. 9 (สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป)
สถานที่รับสมัคร :แผนกธุรการ โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อขอเยี่ยมชมโรงเรียนโปรดนัดล่วงหน้า
(เข้าชมได้ทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น.)
 
 
 
  Home | About us | Pride | Gallery | Schedule | Contactus
Copyright © 2009 Narumontin Thonburi All right reserved