VRS Studio Co.,Ltd.

บริษัท วี อาร์ เอส สตูดิโอ จำกัด
Factory Solution |  Data Analysis & Report |
 Web Design & Printing Media |  SCADA/HMI Engineering

Factory
Solution
Data Analysis
 & Report
Web Design &
Printing Media
SCADA/HMI
Engineering
responsive website templatesFactory Solution

- Process Control by Barcode
- Production Planning
- Treaceability in Line Production
- Inspection for Finished goods
- Data Analysis Report & Export
- Inventory Control
- Truck Control
- E-Doc Control
- E-Workflow Control
- Other as Require 

Data Analytics

Web Application

Data analysis คือ การดำเนินการกับข้อมูลที่ได้ทำการเก็บรวบรวม มาทำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้น ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแยกประเภท การจัดชั้น การสังเขป การหาข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของข้อมูล พิจารณาหาว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นอย่างไร แล้วแสดงผลในรูปแบบรายงานและกราฟแบบต่างๆ

Web Design &
Printing Media

- Responsive web | Domain | Hosting
- E-Commerce web (Magento | Wordpress)
Printing Media (Annual Book | Brochure)

เว็บไซต์ โดเมน โฮสติ้ง งานนำเสนอ หนังสือ สิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

SCADA/HMI
Engineering

Wonderware Intouch & PLC System

Watse Water Treatment
Gold Mining Plant 
Oil Tank Monitoring
Coffee Can Production
Gas Metering Station
Water supply system
Refigeration

Scan QR Code

visit our Department via QR Code

VRS Studio

Offical Web
VRS Studio

VRS Solution

Factory Solution
Department

VRS Data Analysis

Data Analysis
Department

VRS Web Design & Printing Media

Web & Printing 
Department

VRS Engineering

Engineering
Department

INNOVATION

“ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี จะสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน”

Trace Insight | Any ID Apss | Smart Farm | Others

Startup project  on Progress

Trace Insight

01 - Trace Insight

ระบบสืบค้นย้อนกลับ คือ ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้า เพื่อการบริโภคว่าสินค้าที่ซื้อไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีความปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบเส้นทางของสินค้านั้นๆ ได้ ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากจากข้อมูลที่จะเป็นระบบออนลไน์ อีกทั้งจะช่วยลดความสูญเสียในการเรียกคืนสินค้าของบริษัทผู้ผลิต ให้เรียกคืนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วในปริมาณที่ควรจะเป็น โดยในระบบการสืบค้นย้อนกลับประกอบด้วย กระบวนการที่สำคัญ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการติดตาม และกระบวนการสืบค้นย้อนกลับ

Any ID Apps

02 - Any ID Apps

บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card มีประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนคือ 1 ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนของการทำบัตรของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการใช้ ทรัพยากรของหน่วยงานร่วมกันและประหยัดงบประมาณของประเทศ 2 ประโยชน์ต่อประชาชน ประหยัดเวลาในการจัดทำบัตร การยืนยันตัวบุคคลและ ได้รับบริการภาครัฐที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยใช้บัตรเพียงใบเดียว
นอกจากนี้ เรายังสามารถนำมาประยุคใช้ในงานด้านอื่นๆได้อีก เช่น การออกแบบระบบบันทึกการเข้าออกโดยไม่ต้องแลกบัตร
และหรืองานเฉพาะด้านด้านอื่นๆได้อีก

Smart Farming

03 - Smart Farming | IOT

IoT : Internet of Things หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถ
สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร
อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors  ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Startup Project

" คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า "

Factory Solution

คำตอบของปัญหาในการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเฉพาะทาง

Process | Planing | Treaceability | Inventory | Truck Control | E-Doc System | Others

Factory Solution

Process Progress

Progress Control
by Barcode

กระบวนการทำ Process Control ในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ Barcode มาใช้ประกอบ ใช้เพื่อสแกนและ tracking ในทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สามารถควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Barcode System

Treaceability
in Line Production

Treaceability คือกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ สามารถใช้ร่วมกับระบบทั้ง Barcode/QR Code System เพื่อออกรายงาน หรือสามารถเรียกดูสถานะ หรือขั้นตอนการผลิตที่ผ่านมาได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ

Inspection Software

Inspection
for Finished goods

การตรวจสอบคุณภาพที่มีประสิทธภาพ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากทั้งทางเครื่องจักร จากคนที่ทำงาน และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ที่มีประสิทธภาพ เพื่อการดูรายงานและสามารถนำผลการตรวจสอบไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุง

Mobirise

Data Analysis
Report & Export

เป็นการออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากเป็น Big Data เพื่อมาประมวลผลออกรายงานตามต้องการ
ในรูปแบบ Web Report  เพื่อการวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถ Export ออกในรูปแบบต่างๆได้

Inventory Control

Inventory Control

ระบบ  Inventory Control คือระบบบริหารจัดการสต็อคสินค้า หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงาน คล้ายกับระบบ WMS ที่ย่อส่วนลงมา ที่จะไม่มีการกำหนดเรื่อง  Rack และ Slot 

Truck Control

Truck Control

ระบบ Truck Control หมายถึง ระบบที่ใช้ในการดำเนินการจัดระเบียบและควบคุม รถบรรทุกที่เข้า-ออก ที่ต้องการความชัดเจนในการบริหารจัดการ ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

E-Doc Control

E-Doc Control

ระบบ E-Doc Control หมายถึง ระบบที่ออกแบบมาใช้จัดการและควบคุมการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ หรือฟอร์แมตไฟล์รูปภาพต่างๆ ที่มีใช้ในระบบงาน เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการใช้งาน

E-Workflow Control

E-Workflow Control

ระบบ E-Workflow หมายถึง ระบบที่ใช้ในการดำเนินการเรื่องการสร้างและบันทึกการร้องขอการปรับปรุงแก้ไขบัญชัลูกค้า การจัดส่งการร้องขอ และการดำเนินการอนุมัติ คำร้องออนไลน์

Creative Idea
design is everything

" เพราะการออกแบบคือสิ่งสำคัญ เราใส่ใจในทุกขั้นตอน "

Web Design | Domain & Hosting| Printing Media

ตัวอย่างผลงานบางส่วน

www.tte.co.th

Manufacturer & Factory

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับบริษัท หรือโรงงานผู้ผลิต  เช่น
บริษัท ไทยเทคนิค อิเล็คตริก จำกัด  ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตและประกอบ ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้สวิซบอร์ดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หลากหลายชนิด รวมถึงรับทำงานตู้ไฟฟ้าตามต้องการ

www.trp.co.th

 Company & Retailer

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับบริษัทเอกชน ที่จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เช่น บริษัท ไทยรุ่งโรจน์ไพศาล จำกัด ตั้งอยู่ใกล้ศุนย์แสดงสินค้า ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานทุกชนิด มีเว็บขายออนไลน์ และมีบริการส่งถึงที่รวมถึงให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้าโรงงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู

Government Organization

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเทศบาลตำบลปะลุรู ตั้งอยู่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยได้จัดทำในรูปแบบที่มีกราฟิคประกอบสวยงามทุกหัวข้อ มีข้อมูลหลากหลายของเทศบาล และมีการอัพเดท ข่าวสาร ประกาศต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมี FB Page ของหน่วยงาน

โรงเรียนป้วยฮั้ว

School & Education

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียน เช่น โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง สมุทรปราการ

โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน ราชพฤกษ์

Kindergarten

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับโรงเรียนอนุบาล เช่น โรงเรียนอนุบาลนฤมลทิน ราชพฤกษ์ เป็นสถานศึกษาในเครือโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี บริหารด้วยบุคลากรครูมืออาชีพ มีประสบการณ์ ผ่านการศึกษาและเชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กมาอย่างดีตั้งอยู่ที่  ถนนราชพฤกษ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-6 ขวบ 

โครงการเดอะ เทอมินอล

Real Estate & Village

ตัวอย่างเว็บไซต์สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่นโครงการ เดอะ เทอร์มินอล สุวรรณภูมิ บ้านและออฟฟิศ สไตล์ Modern Loft ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ กิ่งแก้ว-บางนาตราด อยู่ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ ที่บริหารและจัดการโดย บริษัท ทีเค บิซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด  เป็นเว็บ responsive 3 ภาษา  ไทย อังกฤษ จีน

Business Solution
Innovation Thinking

คิดต่าง สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่ความสำเร็จ จุดประกายแรงบันดาลใจ

Trace Insight | Any ID Apss | Smart Farm | Others

Engineering Work

Our Experiences in SCADA/HMI/PLC

Wonderware Intouch

Visualize, control and optimize Plant

InTouch goes beyond simplistic graphics to enable application builders to focus on creating meaningful content that will drive enterprise-wide operations productivity and cost savings. InTouch empowers operators to optimize their routine human interactions with industrial automation systems. This results in a quantifiable net increase in operator effectiveness. Our unique approach through situational awareness libraries provides contextualized information that operators need to quickly and accurately address abnormal situations before they impact operations.

Mobirise

Graphic User Interface

ออกแบบพัฒนา ส่วนอินเตอร์เฟสกับผู้ใช้งาน ในรูปแบบกราฟฟิคสวยงาม ทำให้ผู้ใช้งาน มีความสนุกในการทำงาน และสามารถเห็นและเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมและติดตามการทำงานได้อย่างดี

Mobirise

PID Loop Control

ออกแบบส่วนควบคุมอุปกรณ์วัดคุมต่างๆสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มองเห็นภาพการทำงานได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น % การเปิดวาล์ว  ระดับของเหลวในถัง หรือสถานะการทำงานของมอเตอร์

Mobirise

Alarm Events

ออกแบบหน้าจอแสดงการ Log Alarms  ไม่ว่าจะเป็นแบบ Realtime หรือแบบ Historical  อย่างละเอียด แยกกลุ่มของ alrms ตลอดจนมีการกำหนด Priority ได้อย่างชัดเจน ทำให้สะดวกในการติดตามควยคุมอย่างดี

Mobirise

Historical Trending

ออกแบบระบบการเก็บค่าสัญญาณแบบอะนาลอก เพื่อมาแสดงผลในรูปแบบกราฟ Historical Trend ที่เสริมประสิทธภาพสูงขึ้น ด้วยการมี Popup Zooming  พร้อมด้วยเครื่องมืดในการปรับแต่งอย่างดีเยี่ยม

Engineering

กระบวนการทำงาน วิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาระบบการควบคุม และขั้นตอนการทำงาน  การเชื่อมต่อข้อมูล  ฮาร์แวร์และซอฟท์แวร์  การเลือกใช้เทคโนโลยี

PLC Programming

การเขียนโปรแกรมระบบควบคุมแบบลอจิกคอนโครล การโปรแกรม PLC  หลากหลายยี่ห้อ  ทั้ง AB, Siemens, Mitsu, Omron, GE Fanuc, Keyence  และอื่นๆ

Commissioning

การเริ่มดำเนินงาน กระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการทดลองเดินเครื่องของโรงงานเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามแบบและผลต้องการ

Organization Logo

บริษัท วี อาร์ เอส สตูดิโอ จำกัด

Don't hesitate to contact us

Email: info@vrsstudio.com

VRS Studio
Address

บริษัท วี อาร์ เอส สตูดิโอ จำกัด
181/83 ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กทม. 10230

Contacts

Email: info@vrsstudio.com
Phone: 063-3176644

© Copyright 2020 บริษัท วี อาร์ เอส สตูดิโอ จำกัด - All Rights Reserved